Občanské právo

V oblasti občanského práva pro Vás připravíme veškeré smlouvy kupní, nájemní, darovací, smlouvy o převodech nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví a jiné smlouvy. Zastoupíme Vás při ve věcech bytů a nebytových prostor, při mimosoudním jednání s protistranou, sepíšeme pro Vás žalobu a následně Vás zastoupíme v celém řízení před soudem, případně též v navazujícím vykonávacím řízení (exekuci).

Pro naše klienty v oblasti právních vztahů k nemovitostem připravíme veškeré smlouvy ať již kupní či nájemní týkající se domů, bytů či jiných nemovitostí, ať již jde o nemovitosti pro bydlení, rekreaci či nemovitosti využívané pro komerční účely. Klientům poskytujeme právní pomoc při ukončení nájemních smluv ze strany pronajímatele i nájemce, právní pomoc při vymáhání dlužného nájemného nebo porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Předmětem našich právních služeb může je také řešení sporů mezi spoluvlastníky nemovitostí či spory týkající se sousedních nemovitostí.

Právní služby poskytujeme klientům i v dědickém řízení, ať již ve formě sepsání závěti, listiny o vydědění nebo zastoupení v dědickém řízení a pomáháme tak ochránit oprávněné zájmy klientů v dědickém řízení. Naše právní služby zahrnují rovněž zastoupení v soudních sporech týkajících se dědictví.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v rámci vymáhání pohledávek, a to od samého počátku, tj. od mimosoudního jednání s protistranou přes soudní vymožení pohledávky až po případnou exekuci majetku dlužníka, při níž spolupracujeme s ověřenými a efektivními soudními exekutory. Vždy se snažíme najít pro klienta nejpříznivější a nejrychlejší řešení jeho problému, ať je klientem věřitel či dlužník.

V oblasti občanského práva klientům poskytujeme právní služby i v rámci uzavírání jiných než shora uvedených smluv (např. smlouvy o půjčce, "předmaželské smlouvy" atd.).